Procedura recenzowania artykułów naukowych publikowanych w Gazecie Teatralnej „Didaskalia”
CZĘŚĆ I: POWINNOŚCI ZESPOŁU REDAKCYJNEGO GAZETY TEATRALNEJ „DIDASKALIA”:

 1. Artykuły naukowe nadesłane do redakcji podlegają wstępnej ocenie dokonywanej przez redaktorów tematycznych, czyli członków zespołu redakcyjnego „Didaskaliów” specjalizujących się w problematyce poruszanej w danym artykule. Po wstępnej ocenie artykuły mogą zostać przyjęte do recenzji, odrzucone lub odesłane autorowi z sugestiami niezbędnych poprawek czy uzupełnień.
 2. Zespół redakcyjny „Didaskaliów” wybiera dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji do każdego tekstu naukowego.
 3. Recenzenci są wybierani pod kątem tematyki proponowanego artykułu. Specjalizują się oni w dziedzinie, której dotyczy tekst naukowy.
 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości (double-blind review process).
 5. Przed wysłaniem tekstu do recenzji redakcja przedstawia recenzentowi tematykę artykułu, a po uzyskaniu jego zgody na napisanie recenzji zawiera z recenzentem umowę określającą wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzentów oraz termin złożenia recenzji.
 6. Zespół redakcyjny nie wywiera na recenzenta żadnych nacisków, nie kieruje pod jego adresem żadnych sugestii co do oceny tekstu naukowego ani przed zawarciem umowy, ani podczas opracowywania recenzji. 
 7. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego zespół redakcyjny, na podstawie przedłożonych opinii, decyduje o przyjęciu tekstu do druku.
 8. Jeśli autor recenzowanego tekstu naukowego wchodzi w skład zespołu redakcyjnego, nie bierze udziału w wyborze recenzentów oraz podejmowaniu decyzji o przyjęciu tego tekstu do publikacji.
 9. Jeśli rozbieżność opinii przedstawionych w recenzjach uniemożliwia zespołowi podjęcie decyzji lub jeżeli tekst ma charakter interdyscyplinarny i wywołuje kontrowersje w gronie specjalistów, zespół ma prawo powołać dodatkowego recenzenta.
 10. Recenzent ma prawo zaproponować naniesienie w tekście określonych poprawek. W takim wypadku zespół redakcyjny prosi autora o ich dokonanie. Poprawiony tekst może być ponownie przesyłany tym samym recenzentom.
 11. Po zakończeniu procesu recenzyjnego autor tekstu oraz pozostali recenzenci mogą poprosić o udostępnienie recenzji.
 12. Autor recenzji ma prawo pozostawić swoje nazwisko jedynie do wiadomości gremium decyzyjnego.
 13. Raz w roku, w ostatnim numerze danego sezonu teatralnego, redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Didaskaliami”.

CZĘŚĆ II: POWINNOŚCI RECENZENTÓW

 1. Specjalista otrzymujący propozycję przygotowania recenzji zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym cza­sie, a w razie wątpliwości w tym zakresie poniechać recenzowania.
 2. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań. Do obowiązków recenzenta należy również ocena stopnia samodzielności ocenianego dzieła, w tym ustalenie ewentualnych niejawnych zapożyczeń i tzw. plagiatów z innych dzieł.
 3. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku bądź jej odrzuceniu. Recenzent ma jednak prawo wydać opinię warunkowo pozytywną, domagając się wprowadzenia do pracy stosownych poprawek. W takim przypadku ma prawo do powtórnej weryfikacji recenzowanego dzieła.
 4. Recenzję należy przygotować terminowo i dyskretnie, nie konsultując się z innymi recenzentami ani nie udzielając im informacji na temat swoich opinii i zamiarów.

p i k s e l